Adatvédelem

Jelen tájékoztató célja, hogy az adatkezeléssel érintett természetes személyek megismerjék az adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját.


A madeIT.hu Informatika Kft., mint adatkezelő, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfeleinek és a honlapra látogató vendégeinek személyes adatait biztonságosan kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (továbbiakban: Infotv.) és az irányadó jogszabályok szerint jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a madeIT.hu Informatika Kft. adatkezeléseivel és adatfeldolgozásaival kapcsolatos valamennyi információt.

A madeIT.hu Informatika Kft. személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A madeIT.hu Informatika Kft. az általa kezelt személyes adatokat magáncélra semmilyen körülmények között nem használja fel. A madeIT.hu Informatika Kft. adatkezelése mindenkor megfelel az Infotv. szerinti célhoz kötöttség alapelvének.

A madeIT.hu Informatika Kft. az adat felvétele előtt minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés konkrét céljáról, valamint arról, hogy az adatkezelést milyen jogalapon folytatja.

A madeIT.hu Informatika Kft. olyan munkatársai, akik adatkezelést végeznek, valamint az adatkezelési műveletet végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat a legnagyobb biztonságban üzleti titokként megőrizni. Erre tekintettel a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel bíró személyek a műveletek megkezdése előtt Titoktartási nyilatkozatot tesznek.

A madeIT.hu Informatika Kft. munkatársai kötelesek a felelős munkatársnál az adatok helyesbítését kezdeményezni, ha észlelik, hogy a madeIT.hu Informatika Kft. által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen.

A madeIT.hu Informatika Kft. munkatársai munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a madeIT.hu Informatika Kft. által kezelt személyes adatokba, azok jogosulatlan személy részére ne legyenek hozzáférhetők, módosíthatók vagy megsemmisíthetők.

A madeIT.hu Informatika Kft. által kialakított adatvédelmi rendszer felügyeletéről a mindenkori ügyvezető gondoskodik.

Az Adatkezelési Tájékoztató, az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve a madeIT.hu Informatika Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között.

Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai folyamatosan elérhetők a https://allflash.hu/ honlapon.

2. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy az adatkezeléssel érintett természetes személyek (ügyfelek, kapcsolattartók, szerződött felek munkatársai – továbbiakban: Érintettek) megismerjék az adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját. Célunk, hogy az Érintettek röviden, közérthető formában tájékoztatva legyenek a személyes adataik kezeléséről és ezzel kapcsolatosan jogaik gyakorlásáról. Ennek alapján tudják meghozni döntésüket az adatkezelés engedélyezése tekintetében.

3. Definíciók

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

4. Alapelvek

 • Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra.
 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

5. Az adatkezelő adatai:

Cég neve: madeIT.hu Informatika Kft.
Postai cím: 1145 Budapest, Varsó utca 31.
Elektronikus elérhetőség: titkarsag@madeIT.hu
Telefonszám: +36-1-244-5191
Honlap címe: https://allflash.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-952742

6. Adatfeldolgozók

A madeIT.hu Informatika Kft., mint adatkezelő, tevékenysége ellátásához Adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a madeIT.hu Informatika Kft.-vel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint járnak el. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek madeIT.hu Informatika Kft. részére. A madeIT.hu Informatika Kft. tevékenysége végzése során folyamatosan ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

6.1. Virtuális szerver szolgáltató

Cégünk a honlap környezet biztosítása érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe, amellyel szerződéses kapcsolatban állunk és kizárólag virtuális szerver szolgáltatást biztosít. Ennek keretében végzett tevékenysége során a madeIT.hu Informatika Kft. rendszereihez közvetlen hozzáféréssel nem rendelkezik.

6.2. Könyvviteli szolgáltató

A madeIT.hu Informatika Kft. az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez szerződéses külső szolgáltatót vesz igénybe, aki adatfeldolgozás céljából megkapja a cég szerződés partnereinek számlázási adatait, valamint munkatársainak bér és járulékutaláshoz, valamint foglalkoztatáshoz szükséges személyes adatait is. Az adatátadás célja a madeIT.hu Informatika Kft. adó és számviteli kötelezettségeinek teljesítése.

7. Adatvédelem

A személyes adatok védelme, biztonsága érdekében a madeIT.hu Informatika Kft. belső szabályozási (adat-és titokvédelem, információbiztonság, hozzáférési jogosultságok stb.), szervezési, műszaki, oktatási intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról.
IT biztonsági infrastruktúrát alkotó technológiákat pl. biztonsági hozzáférés-szabályozásokat, jogosultságkezelést, mely a munkavégzéshez szükséges mértékre korlátozzák a hozzáférési jogosultságokat az egyes munkavállalók esetében, továbbá jelszó alapú hozzáféréseket, titkosított tárterületen történő adattárolást és titkosított adattovábbítási csatornákat alkalmazunk.
Egyes kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni védelem céljából szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra. Ezen alkalmazásoknak esetenként következménye lehet pl. kívülről érkező magánlevelek szűrőprogram általi megállítása is.

8. Az Érintettek jogai

 • Az Érintettek kérhetik a madeIT.hu Informatika Kft. tájékoztatását a személyes adataik kezeléséről. Kérelmükre a cég 30 napon belül ingyenes tájékoztatást ad, közérthető formában az Érintettre vonatkozó személyes adatok típusáról, azok kezelésének módjáról, jogalapjáról, időtartamáról, amennyiben az adatkezelésbe adatkezelő is bevonásra került, úgy az adatkezelő nevéről, címéről, elérhetőségéről, az adattovábbítás módjáról, jogalapjáról, címzettjeiről.
 • Az Érintettek kérhetik kezelt adataiknak helyesbítését. Ennek során a madeIT.hu Informatika Kft. helyesbíti a tárolt személyes adatot.
 • Az Érintettek kérhetik kezelt adataiknak törlését. Amennyiben a kezelt adat téves, vagy hiányos és ez az állapot nem orvosolható, továbbá, ha az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az Érintett kéri a törlést, úgy a madeIT.hu Informatika Kft. törli a tárolt személyes adatokat, amennyiben nincs törvényi, vagy szerződés szerinti kötelezettsége az adatok tárolására. Amennyiben az adatok tárolása jogellenes vagy, ha a törlést Hatóság rendeli el, úgy a madeIT.hu Informatika Kft. törli a tárolt személyes adatokat
 • Az Érintettek kérhetik kezelt adataiknak zárolását. Ennek során a madeIT.hu Informatika Kft. zárolja a tárolt személyes adatot, amennyiben az adatkezelés sérti az Érintet jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig olyan adatkezelési cél áll fenn, mely kizárja az adatok törlését. Zárolás során a cég kigyűjti az elektronikusan tárolt szerződéseket és emaileket, melyek az zárolandó személyes adatokat tartalmazzák és titkosítva, külön tárolja azokat.
 • Az Érintettek tiltakozhatnak az adatai kezelése ellen, melynek során nyilatkoznak, hogy személyes adatainak kezelését kifogásolják és az adatkezelés megszüntetését kérik. Amennyiben a madeIT.hu Informatika Kft.-nek nincs jogszabályban előírt, elsőbbséget élvező kötelezettsége az adatok további kezelésére, az adatkezelést megszüntetjük és az adatokat késedelem nélkül töröljük.
 • Az Érintettek kérhetik, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek a madeIT.hu Informatika Kft. továbbítsa.

9. Kezelt adatok köre

9.1. Szerződéses partnerek

A madeIT.hu Informatika Kft. szerződéses partnereinek adatait kezeli a velük megkötött szerződés hatékony teljesítése, valamint a szerződött féllel történő üzleti kapcsolattartás céljából. A szerződések teljesítése során a madeIT.hu Informatika Kft. az alábbi személyes adatokhoz fér hozzá, kapcsolattartók részéről:

 • Név, telefonszám, céges email cím, IP címek

Bizonyos szerződések esetében, amennyiben Érintett cége ezt igényli az alábbi szerződéskötő és kapcsolattartó adatok is kezelésre kerülnek:
 • Születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám
A szerződésben megjelenő személyes adatok jogszabályban előírt kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 8 év.

A kapcsolattartók adatainak további tárolását a madeIT.hu Informatika Kft. levelezési archívumában jogos érdekből 8 évvel a szerződés megszűnése után is fenntartja. A madeIT.hu Informatika Kft. a jogos érdek fennálltát az alábbi elvek szerinti érdekmérlegelési teszt alapján állapítja meg:
 • a madeIT.hu Informatika Kft. a tervezett adatkezelés megkezdése előtt áttekinti, hogy a célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése: rendelkezésre állnak-e olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél. Amennyiben igen, úgy a személyes adat törlésre kerül.
 • a madeIT.hu Informatika Kft. meghatározza, hogy mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, meddig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek jogalap.
 • a madeIT.hu Informatika Kft. megkísérli definiálni, hogy az Érintetteknek mik lehetnek az érdekeik az adott adatkezelés vonatkozásában (például azok a szempontok, amelyeket az Érintettek felhozhatnának az adatkezeléssel szemben).
 • Meghatározza, hogy miért korlátozza arányosan a madeIT.hu Informatika Kft. jogos érdeke – és az ennek alapján végzett adatkezelés – a 3. lépésben meghatározott Érintettekre vonatkozó jogokat.

9.2. Felvételre jelentkezők adatai

A kezelt személyes adatok köre:

 • Név, cím, emailcím, telefonszám, születési hely, idő, fénykép, iskolai végzettség, korábbi munkahelyek és munkakörök, szakmai tapasztalatok felsorolása, illetve olyan egyéb személyes adatnak minősülő információ, melyet az Érintett a felvételi eljárás során és/vagy a beküldött önéletrajzában tudomásunkra hoz.

A személyes adatok kezelésének célja: munkakör betöltésére történő jelentkezés elbírálása.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, aki jelentkezik a meghirdetett munkakör betöltésére.
A személyes adatokat a madeIT.hu Informatika Kft. ügyvezetője, érintett vezetője és a felvételi meghallgatáson részt vevő szakembere ismerheti meg.
A személyes adatok kizárólag a jelentkező elbírálásáig kerülnek tárolásra. Az elutasított, vagy a jelentkezéstől visszalépett pályázók adatai törlésre kerülnek.

9.3. Munkavállalók adatai

A madeIT.hu Informatika Kft. a munkaviszony során az alábbi munkavállalói adatokat kezeli:

 • Név, születési idő, hely, anyja neve, lakcíme, állampolgársága, adóazonosító jele, TAJ száma, nyugdíjas törzsszám (nyugdíjazott munkavállaló esetében), telefonszám, email cím, személyi igazolvány száma, lakcímkártya száma, bankszámlaszáma, munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, munkakör, iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, fénykép, önéletrajz, munkabér összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatok, a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát, a munkaviszony megszűnésének módja, indokai, magánnyugdíjpénztári és önkéntes biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma.

A személyes adatokat a madeIT.hu Informatika Kft. ügyvezetője és érintett vezetője ismerheti meg. A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 8 év. A személyes adatok kezelése a Munka törvénykönyvében megfogalmazottak szerint, valamint a munkáltató jogos érdekein alapul.

9.4. Látogatók adatai

A madeIT.hu Informatika Kft. weboldalán a látogatókról az alábbi adatokat gyűjti és egy évig naplóbejegyzés formájában tárolja:

 • A látogató IP címe
 • A böngésző típusa
 • Az oldal felkeresésének ideje
 • A látogató számítógépének (okostelefonjának, vagy egyéb eszközének) operációs rendszere
 • A felkeresett egyéb oldalak


A madeIT.hu Informatika Kft. weboldalán sütiket (cookie) használ. Rendszeres hírlevelet, marketing anyagot szerződéses ügyfelei részére nem küld, automatizált döntéshozatalt a kezelt személyes adatokkal kapcsolatosan nem végez, az adatokat harmadik országba nem továbbítja.

10. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően madeIT.hu Informatika Kft. is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
A madeIT.hu Informatika Kft. honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • az látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

10.1. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
 • Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
 • Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
 • Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
 • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

10.2. A madeIT.hu Informatika Kft. honlapján alkalmazott sütik

10.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer. Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése. Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

10.2.2. Hozzájárulást igénylő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a madeIT.hu Informatika Kft. megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

10.2.3. Használatot elősegítő sütik

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama 6 hónap.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Jelenleg honlapunk nem alkalmaz használatot elősegítő sütiket.

10.2.4. Statisztikai sütik

A fentieken túl, a madeIT.hu Informatika Kft. weboldala használ olyan sütiket is, melyek lehetővé teszik az információ gyűjtést azzal kapcsolatban, hogyan használják azt a látogatók. Ezek a sütik olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, stb.. Mindezek célja a weboldal és az azon található funkciók fejlesztése, ezáltal a felhasználók számára biztosított élmények javítása, továbbá a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatások nyújtása.
Jelenleg a weboldalon használt, harmadik fél által alkalmazott sütik, illetve más hasonló programot a Google szolgáltatása alkalmaz.
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

11. Jogorvoslat

Az Érintettek tiltakozást, panaszt a madeIT.hu Informatika Kft. jelen dokumentumban megadott elérhetőségein tehetnek meg az adatkezeléssel kapcsolatban. Az Érintettek adatvédelmi hatósági eljárást is kezdeményezhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljenek a madeIT.hu Informatika Kft. -nél benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

12. Incidensek kezelése

Ha olyan adatvédelmi incidens történik, mely valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, a madeIT.hu Informatika Kft. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről. Ennek során az Érintettek részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetésre kerül az adatvédelmi incidens jellege, a várható következmények, az incidenskezelés lépései és a kapcsolattartás módja.